Raadsbrief

Bestuurlijke informatie en documenten welke ook ter sprake komen in het boek gifbelt Coupépolder.

 

 

Gemeenteraadsbrede Motie

Nr 2013/38255

MOTIE Golfterrein

 

De gemeenteraad van Alphen a/d Rijn, in vergadering bijeen op 11 juli 2013.

 

Constaterende dat:

  1. het ontbroken heeft aan toezicht op de naleving van de overeenkomst tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en Stichting Openbare Golfclub Zeegersloot (SOGZ).

 

Overwegende dat:

  • de bestaande situatie moet worden gerepareerd en dat een sluitend geheel van afspraken hierin dient te voorzien;

  • behoefte bestaat aan een meerjarig kader voor beheer en onderhoud van het gebied;

  • het wenselijk is dat de stichting aanspreekbaar en transparant is, en het beheer niet “van zich af organiseert”

  • zowel de gemeente als de SOGZ en de verenging een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de overeenkomst te wijzigen naar de huidige omstandigheden en de wensen van de gemeenteraad.

 

Verzoekt het college in overleg te gaan met SOGZ om de huidige overeenkomst uit te voeren zoals dat bij het sluiten van de overeenkomst was bedoeld en daarbij volgende zaken te betrekken:

  • meerjarige afspraken over onderhoud, waarover jaarlijks tijdig aan de gemeente wordt gerapporteerd, inclusief de daarmee gemoeide uitgaven;

  • transparantie en aanspreekbaarheid van de stichting over de resultaten;

  • het vaststellen van een verdeelsleutel voor verdeling van de baten van het door de gemeente in gebruik gegeven openbare terrein versus het besloten terrein;

  • jaarlijks vaststellen dat aan de voorwaarden uit de overeenkomst wordt voldaan en daarover de raad te informeren.

Verzoekt het college bij het aflopen van de huidige overeenkomst nieuwe afspraken te maken en een geheel nieuwe overeenkomst te sluiten met SOGZ of een andere beheerder, waarbij in ieder geval afspraken over de bovenstaande punten worden gemaakt en voor het gebruik van het al nu in beheer om niet gegeven gemeentelijk terrein een reële pachtsom als uitgangspunt wordt genomen;

Verzoekt het college bij de eerstvolgende besprekingen van één van de overeenkomsten die zijn gesloten met SOGZ de herziening van de huidige overeenkomst en het maken van aanvullende afspraken, zoals in deze motie beschreven, aan de orde te stellen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA VVD CDA CU

Gülhan Keskin-Akdemir Bas Wienbelt Joost van Beek Koos van Arkel

 

Nieuw Elan SP

Rob de Vries Jo Schriek

Toelichting:

Het college heeft naar aanleiding van onrust rondom de Golfclub en het aan haar ter beschikking gestelde grond onderzoek gedaan. De uitkomst heeft een meerderheid van de raad niet geheel gerustgesteld, en om recht te doen aan de destijds gestelde eisen en voorwaarden is overleg gewenst tussen de gebruikers van de golfbaan en de gemeente teneinde te komen tot passende afspraken. Deze motie geeft het college daartoe opdracht.

 

 

 

Toelichting Besluitformulier 2014 61498 Uitvoering Motie Gemeenteraad Van 11 Juli 2013 Met Betrekking Tot Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot
PDF – 51,5 KB 920 downloads

 

Op 16 december 2014 besluit het college om de motie uit te voeren. De motie wordt echter niet uitgevoerd maar op geschoven..

 

Overzicht Collegebesluiten 16 12 2014
PDF – 35,4 KB 929 downloads
Bijlage 2014 59397 Conceptbrief Aan De Raad Inzake Haar Motie Van 11 Juli 2013 Inzake Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot
PDF – 28,1 KB 864 downloads

 

Geheel onwetend van het besluit van 16-12-2014 vraagt de Stichting Waakhond mevr Spies om informatie. 

 

Overzicht Collegebesluiten 07 04 2015
PDF – 34,8 KB 895 downloads
Brief Aan Mevr Spies 1
PDF – 62,5 KB 879 downloads
Spies Antwoord 1 1
PDF – 1,1 MB 945 downloads

 

De Stichting Waakhond informeert de gemeenteraad .

 

Mail Aan Raadsleden 26 04 2015
PDF – 58,0 KB 905 downloads

 

Pas op 28-05-2015 een halfjaar na het collegebesluit  wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd. 

 

Vergadering Gemeenteraad 28 05 2015
PDF – 41,2 KB 937 downloads

Gemeenteraad 28 januari 2016

 

 

Ergens in de lijst mededelingen  5.18

Lijst ingekomen mededelingen en brieven raadsvergadering 28 januari 2016 5 01 Collegebesluit reactie aan Holland Rijnland uitgangspunten inkoop jeugdhulp 2017 5 02 Collegebesluit uitvoeringsovereenkomsten inclusief addenda subsidietenders Opgroeien en Ontwikkelen I + II, Gezonde Leefstijl en Talentontwikkeling. 5 03 Collegebrief kindergraven 5 04 Collegebesluit reactie op concept beleidsvisie RVVP Midden Holland. 5 05 Collegebesluit starten procedure afwijkingsbesluit voor het restaureren en verbouwen van een zomerhuis tot woning met schuur en berging op het perceel Lagewaard 28 te Koudekerk aan den Rijn 5 05 Collegebesluit bijdrage aan de realisatie rotonde kruising Nieuwkoopseweg (N231)/Achttienkavels. 5 07 Collegebsesluit afsluiten Green Deal Topsurf- Alphen aan den Rijn 5 08 Collegebesluit overnemen conclusie bestuursopdracht Willem Kloossstraat 5 09 Collegebesluit ondertekening exploitatieovereenkomst met Hoogvliet inzake ontwikkeling en realisatie van de locaties 'Willem Kloosstraat' en 'Rijndijk' te Hazerswoude-Rijndijk. 5 10 Collegebesluit ter inzage leggen concept Alphense Woonagenda "Alphen ademt woonkwaliteit" 5 11 Collegebesluit aankoop Hooftstraat 57 - 59 Banketbakkerij Van Vliet 5 12 Collegebesluit en -brief doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs 5 13 Collegebesluit en -brief aanbieding minima-effectrapportage 5 14 Collegebesluit onafhankelijk en extern financieel onderzoek naar de financiën van SWA 5 15 Collegebrief financiële vooruitzichten SWA 5 16 Collegebesluit aangaan huurkoopovereenkomst met T.C. van de Weert jr. voor perceel grond op bedrijventerrein Molenwetering 5 17 Collegebesluit samenhang recreatieprogramma Groene Hart Zuid-Holland, Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek, Visie op water en visie Recreatie en Toerisme (PReT) 5 18 Collegebesluit uitvoeren motie gemeenteraad van 11 juli 2013 met betrekking tot het Golfterrein 5 19 Collegebesluit ambtsinstructie voor de leerplichtconsulent Alphen aan den Rijn 2016 5 20 Collegebesluit Harmonisatie regeling plattelandswoningen sierteeltgebied 5 21 Collegebrief stavaza De Inspiratie van Alphen (DIvA) 5 22 Collegebesluit subsidie Participe Alphen aan den Rijn, begroting 2016 5 23 Collegebesluit starten procedure ontwerpbestemmingsplan Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn 5 24 Collegebesluit Kostenverhaal omzetting plattelandswoningen 5 25 Antwoorden op schriftelijke vragen van raadsleden o.g.v. artikelen 40 en 42 Raadsreglement van orde 5 57 Instemmen met verzenden antwoordbrief benoeming lid Raad van Toezicht St Coenekoopcollege Hamerstukken (met evt een korte stemverklaring)

 

Besluitformulier

 

Besluitformulier 2015 46313 Motie van de gemeenteraad van 11 juli 2013 met betrekking tot het Golfterrein - REGISTRATIENUMMER:
2015/46313

- ONDERWERP:
Motie van de gemeenteraad van 11 juli 2013 met betrekking tot het Golfterrein

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
De gemeenteraad heeft in juli 2013 aan het college verzocht in overleg te gaan met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot over de ten uitvoer brenging van de overeenkomst waarin het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de openbare golfbaan is geregeld. Hierbij doet het college verslag van de resultaten van de gevoerde gesprekken.

- VERGADERDATUM B EN W:
15-12-2015

- BESLUIT B EN W:
Conform

- OMSCHRIJVING BESLUIT B EN W:
1. De gesprekken met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot (SOGZ) over de herziening van de overeenkomst van 24 april 1986 niet langer voort te zetten en uit te stellen tot de vervaldatum van de overeenkomst op 1 januari 2021.2. Toe te zien op de strikte naleving van de bepalingen uit de overeenkomst van 24 april 1986 met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.3. De Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot schriftelijk ervan in kennis te stellen dat de gesprekken over de herziening van de beheerovereenkomst uit 1986 worden opgeschort tot de expiratiedatum van 1 januari 2021.4. De gemeenteraad te verzoeken de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

- VERDERE BEHANDELING:
Rechtstreeks op de agenda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 2015 46477 Brief B W Van 31 Mei 1985 14
PDF – 195,7 KB 874 downloads
Overeenkomst 2015 46478 Beheerovereenkomst Van 24 April 1986 1
PDF – 948,8 KB 1059 downloads

Bijlage 2015 47555 Motie 2013

              

 

 

Openbaar Besluit

 

Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling

 

Registratienummer : 2015/46317

Datum : 2 november 2015

Opgesteld door :

J.N. Postma

Onderwerp:

Motie van de gemeenteraad van 11 juli 2013 met betrekking tot Golfterrein

 

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/46313.

 

Besloten is

 

1. De gesprekken met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot (SOGZ) over de herziening van de overeenkomst van 24 april 1986 niet langer voort te zetten en uit te stellen tot de vervaldatum van de overeenkomst op 1 januari 2021.

2. Toe te zien op de strikte naleving van de bepalingen uit de overeenkomst van 24 april 1986 met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.

3. De Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot schriftelijk ervan in kennis te stellen dat de gesprekken over de herziening van de beheerovereenkomst uit 1986 worden opgeschort tot de expiratiedatum van 1 januari 2021.

4. De gemeenteraad te verzoeken de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

 

Publiekssamenvatting
Degemeenteraad heeft in juli 2013 aan het college verzocht in overleg te gaan met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot over de overeenkomst uit 1986. In deze overeenkomst is het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de openbare golfbaan geregeld. Hierbij doet het college verslag van de resultaten van de gevoerde gesprekken.Kerngegevens

 

Inleiding

In december 2014 heeft het college de gemeenteraad per brief (2014/59397) op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie Golfterrein van 11 juli 2013. In de brief is geconstateerd dat nagenoeg geheel aan de verzoeken van de gemeenteraad is tegemoet gekomen. In de brief is ook geconstateerd dat er verschil van mening bestond over de waarde die kan worden toegekend aan de grond van de openbare golfbanen waardoor niet tot overeenstemming kon worden gekomen over een vergoeding. De taxatie die Troostwijk Taxaties uit Amsterdam daarop op verzoek van de gemeente heeft uitgevoerd heeft daarin geen verandering gebracht.

De inzet van SOGZ/golfclub voor de gesprekken over een vergoeding is te lezen op pagina 4 van de notulen van de algemene vergadering d.d. 26 mei 2014. Hierin staat met betrekking tot de gesprekken tussen de gemeente en de golfclub: “Op dit moment vinden er gesprekken en bijbehorende onderhandelingen plaats waarbij het duidelijk mag zijn dat GCZ er niet op achteruit wil gaan. Het traject verloopt moeizaam, maar Zeegersloot heeft geen haast.”

Verwacht wordt niet dat vóór de expiratiedatum van de overeenkomst, 1 januari 2021, overeenstemming over een vergoeding kan worden bereikt.

SOGZ/golfclub heeft zijn visie neergelegd in het document “Van vuilstort tot mondiaal duurzaamheidsvoorbeeld”. Dit document is hierbij gevoegd.

SOGZ heeft te kennen gegeven de gemeenteraadsleden van zijn visie op de hoogte willen brengen en nodigt de gemeenteraadsleden daartoe uit voor een bezoek aan de golfbanen.

 

Beoogd maatschappelijk resultaat

Uitvoering geven aan de verzoeken van de gemeenteraad zoals neergelegd in motie van 11 juli 2013 en met kenmerk 2013/38255.

 

Kader

Motie 2013/38255 van 11 juli 2013 van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

Overeenkomst inzake de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van een openbare golfbaan in het recreatiegebied Zegersloot van 24 april 1986 tussen Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en gemeente Alphen aan den Rijn.

Besluitformulier 2014/59380.

Brief aan de gemeenteraad van 16 december 2014 kenmerk 2014/59397.

 

Argumenten

Het is niet mogelijk gebleken overeenstemming met SOGZ te bereiken over een reële vergoeding voor het gebruik van de beide openbare golfbanen. SOGZ is, op basis van de huidige overeenkomst die nog loopt tot 1 januari 2021, niet verplicht een vergoeding te betalen.

Het aangaan van een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2021 met SOGZ of een andere beheerder biedt de mogelijkheid een vergoeding te bedingen.

 

Participatie

N.v.t.

 

Financiële consequenties

De afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling zal, met ondersteuning vanuit de afdeling Financiën (toetsing financiële stukken), toezien op de naleving van met name artikel 23 uit de overeenkomst van 24 april 1986, dat handelt over de inrichting van de jaarrekening, en artikel 25 van de overeenkomst dat betrekking heeft op de aanwending van baten van het beheer en de exploitatie van de openbare golfbaan. De verdeelsleutel die door BDO samen met SOGZ is opgesteld kan daarbij als leidraad dienen.

 

Locatiegegevens

Het betreft de Parkbaan met een oppervlakte van circa 140.745 m2 en de Heuvelbaan die zich uitstrekt over circa 199.040 m2.

Kadastraal zijn de percelen bekend gemeente Aarlanderveen sectie C nummer 6206 en gemeente Oudshoorn sectie C nummer 10493.

 

Realisatie

N.v.t.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 2015 50565 Van Vuilstort Tot Mondiaal Duurzaamheidsvoorbeeld 1
PDF – 707,2 KB 904 downloads

Uitgaand Poststuk

 

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.    

Kromme Aarweg 5

2403 NB Alphen aan den Rijn

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Datum

--

--

2015/47058

5 november 2015

 

Inlichtingen bij

Afdeling

J.N. Postma

 

5123

Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling

Onderwerp

Herziening beheerovereenkomst openbare golfbanen in Alphen aan den Rijn

 

Geachte bestuur,

 

Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van 11 juli 2013 zijn in februari 2014 de gesprekken gestart tussen uw stichting en de gemeente over een herziening van de overeenkomst van 24 april 1986 waarin het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de openbare golfbaan in het recreatiegebied Zegersloot is geregeld. Onderwerp van gesprek was mede een reële vergoeding overeen te komen die door de stichting voor het gebruik van de baan aan de gemeente zou gaan worden betaald.

Het is bijzonder teleurstellend te moeten constateren dat het met u niet tot een constructief gesprek over een vergoeding heeft kunnen gekomen.

De huidige overeenkomst blijft nu van kracht tot de expiratiedatum van 1 januari 2021.

Wij zullen erop toezien dat de bepalingen uit de huidige overeenkomst door uw stichting zullen worden nagekomen.

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. P.W. Jeroense mr. drs. J.W.E. Spies