Aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Nieuwkoop 10-10-2022
Betreft: Beroep tegen de Beschikking Nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn.


Geachte Raad,
Vanaf 14 juli 2022 tot 25 augustus 2022 heeft het ontwerpbesluit Nazorgplan ter inzage gelegen.
Op 30 juli 2022 heb ik namens de Stichting Waakhond, voor dit ontwerpbesluit een zienswijze
ingediend.
Op 5 september 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, de beschikking , kenmerk
20220891260 over vaststelling van het Nazorgplan Coupépolder genomen.
De argumenten die ik namens de Stichting Waakhond in mijn zienswijze heb vernoemd hebben niet
geleid tot enige veranderingen van het besluit.
Door het uitschakelen van de ringdrainage komen verontreinigingen ongecontroleerd in het gronden
oppervlaktewater. Het Nazorgplan Coupépolder 2022 is zodoende in strijd met nationale en
internationale verdragen, wet en regelgeving.
Hierdoor kan de stichting Waakhond het niet eens zijn met de beschikking van Gedeputeerde Staten
van Zuid Holland en teken ik namens de Stichting tegen deze beschikking beroep aan.
Een afschrift van de door mij ingediende zienswijze voeg ik als bijlage aan dit beroepschrift toe, Ik
verzoek u de inhoud van de zienswijze als hier herhaald en ingelast te beschouwen.
Naast deze zienswijze voer ik ter verduidelijking nog een zestal punten in.
Ook stuur ik u als bijlage de beschikking Nazorgplan en mijn directe commentaar op de reactie van
het ODMH op mijn zienswijze.
Op grond van bovenstaande verzoek ik u namens de Stichting Waakhond dit beroep gegrond te
verklaren en het bestreden beschikking te vernietigen. Omdat in het verleden het door u vernietigen
van een besluit niet tot het gewenste milieumaatregelen hebben geleid verzoek ik u, zo mogelijk,
die dwingend aan de provincie Zuid Holland voor te schrijven. Tevens verzoek ik u het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te gelasten de door mij gemaakte proceskosten te vergoeden.


Hoogachtend,
Herman Gerritsma


Kolfbaan 72
2421BD Nieuwkoop
Secretaris Stichting Waakhond
tel 0653185466
email h.gerritsma@kpnplanet.nl


Bijlage 1 Zienswijze.
Bijlage 2 Aanvulling 6 punten
bijlage 3 Beschikking plus mijn reactie op beschikking
Bijlage 4 Meest besproken rapport Bepaling natuurlijke afbraak coupépolder Wareco 3-07-2022
Bijlage 5 Second opinion Edelman 24-07-2021

Zienswijze Cp 30 06 2022
PDF – 490,2 KB 138 downloads
6 Punten
PDF – 4,8 MB 97 downloads
Aanvulling Punt 2
PDF – 36,4 KB 200 downloads
Beschikking Nazorgplan Coupepolder Alphen Aan Den Rijn
PDF – 154,5 KB 139 downloads
Reactie Op Beschikking Pdf
PDF – 260,3 KB 143 downloads

bestand Natuurlijke afbraak was te groot is daarom opgeknipt.

1 100 Natturlijke Afbraak CP Wareco
PDF – 22,2 MB 211 downloads
101 116 Natuurlijke Afbraak CP Warenco
PDF – 3,2 MB 152 downloads
117 319 Natuurlijke Afbraak CP Warenco
PDF – 26,0 MB 131 downloads
12 Second Opinion Aangepast Nazorgplan Coupepolder
PDF – 18,1 MB 184 downloads

Bijlagen zienswijze

1 Eindrapportage Coupepolder 6 Dec 2012
PDF – 2,7 MB 153 downloads
2 Factsheet Geohydrologische Isolatie Met Horizontale Drains Bodemrichtlijn 1
PDF – 56,6 KB 160 downloads
4 1997 08 13 Onderzoek Deklaag DHV Concept 3 3
PDF – 2,9 MB 146 downloads
5 Uitspraak 200100427 1 Raad Van State 5
PDF – 1,9 MB 150 downloads
7 1988 10 06 Proces Verbaal RRT Met Monsternemingen En Analyses CP 2
PDF – 1,8 MB 145 downloads
8 Royal H Verkenning Verduurzaming En Mining Voormalige Stortplaatsen In Nederland
PDF – 600,4 KB 149 downloads
9 Resultaten Bemonstering Grondwater Aan De Randen Van De Voormalige Stortplaats Coupepolder
PDF – 1,7 MB 157 downloads
10 1995 10 24 Boorstaten Haitjema 5 Boringen Observatiezone Haitscan 137549 1
PDF – 1,9 MB 133 downloads
11 Mening Stichting Waakhond Over Concept Nazorgplan 12 07 20211 Gifbelt Coupepolder
PDF – 40,9 KB 143 downloads
12 Second Opinion Aangepast Nazorgplan Coupepolder
PDF – 18,1 MB 180 downloads
1 50 Evaluatie Ontrekking Ringdrain
PDF – 9,7 MB 143 downloads
50 150 Evaluatie Ontrekking Ringdrain Wareco
PDF – 26,8 MB 127 downloads
150 279 Evaluatie Ontrekking Ringdrain Warenco
PDF – 16,1 MB 130 downloads
14 Nazorgplan 2022 Aveco De Bondt Coupepolder
PDF – 17,2 MB 128 downloads
15 HHR Memo Invloed Coupepolder Op Zegerplas 21 085122 1 18
PDF – 237,0 KB 134 downloads
16 1989 04 Vervolgonder Iwaco Faxe 1 Bijlage 1 21
PDF – 639,7 KB 137 downloads
17 1986 04 24 Beheerovk Golfclub Gemeente
PDF – 953,0 KB 124 downloads
1989 04 Vervolgonder Iwaco Faxe 1 B Risico 9
PDF – 7,5 MB 121 downloads