Aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Nieuwkoop 10-10-2022
Betreft: Beroep tegen de Beschikking Nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn.


Geachte Raad,
Vanaf 14 juli 2022 tot 25 augustus 2022 heeft het ontwerpbesluit Nazorgplan ter inzage gelegen.
Op 30 juli 2022 heb ik namens de Stichting Waakhond, voor dit ontwerpbesluit een zienswijze
ingediend.
Op 5 september 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, de beschikking , kenmerk
20220891260 over vaststelling van het Nazorgplan Coupépolder genomen.
De argumenten die ik namens de Stichting Waakhond in mijn zienswijze heb vernoemd hebben niet
geleid tot enige veranderingen van het besluit.
Door het uitschakelen van de ringdrainage komen verontreinigingen ongecontroleerd in het gronden
oppervlaktewater. Het Nazorgplan Coupépolder 2022 is zodoende in strijd met nationale en
internationale verdragen, wet en regelgeving.
Hierdoor kan de stichting Waakhond het niet eens zijn met de beschikking van Gedeputeerde Staten
van Zuid Holland en teken ik namens de Stichting tegen deze beschikking beroep aan.
Een afschrift van de door mij ingediende zienswijze voeg ik als bijlage aan dit beroepschrift toe, Ik
verzoek u de inhoud van de zienswijze als hier herhaald en ingelast te beschouwen.
Naast deze zienswijze voer ik ter verduidelijking nog een zestal punten in.
Ook stuur ik u als bijlage de beschikking Nazorgplan en mijn directe commentaar op de reactie van
het ODMH op mijn zienswijze.
Op grond van bovenstaande verzoek ik u namens de Stichting Waakhond dit beroep gegrond te
verklaren en het bestreden beschikking te vernietigen. Omdat in het verleden het door u vernietigen
van een besluit niet tot het gewenste milieumaatregelen hebben geleid verzoek ik u, zo mogelijk,
die dwingend aan de provincie Zuid Holland voor te schrijven. Tevens verzoek ik u het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland te gelasten de door mij gemaakte proceskosten te vergoeden.


Hoogachtend,
Herman Gerritsma


Kolfbaan 72
2421BD Nieuwkoop
Secretaris Stichting Waakhond
tel 0653185466
email h.gerritsma@kpnplanet.nl


Bijlage 1 Zienswijze.
Bijlage 2 Aanvulling 6 punten
bijlage 3 Beschikking plus mijn reactie op beschikking
Bijlage 4 Meest besproken rapport Bepaling natuurlijke afbraak coupépolder Wareco 3-07-2022
Bijlage 5 Second opinion Edelman 24-07-2021

Zienswijze Cp 30 06 2022
PDF – 490,2 KB 12 downloads
Puntentot 6
PDF – 4,8 MB 16 downloads
Bemonstering Zwemwater Zegerplas 2016 2019
Tekstbestand – 39,8 KB 15 downloads