Aan de Raad van State,

Afdeling Bestuursrechtspraak Stichting Waakhond

Mevrouw C.J.M.van de Knaap -Bom Kolfbaan 72

Postbus 20019 2421BD Nieuwkoop

2500Ea Den Haag

 

Uw kenmerk 202205867/1R1

Datum 08-01-2024

onderwerp

GS Zuid Holland

Nazorgplan 2022 Coupépolder Alphen aan den Rijn

Aanvulling op eerder ingebrachte stukken

 

Geachte mevrouw C.J.M.van de Knaap -Bom

 

Rapportages

In onze Zienswijze hebben wij het probleem van de verwevenheid van de plaatselijke politiek en de golfclub Zeegerslooot al benoemd. Die verwevenheid zorgt ervoor dat bij de Coupépolder een groot deel van de rapporten naar een vooraf bepaalde conclusie worden toegeschreven. Met als doel dat de huidige situatie blijft gehandhaafd.

 

Bijvoorbeeld Eindrapportage Coupépolder 6 dec 2012

Inleiding Dit onderzoek betreft het onderdeel nazorg van de bodemsanering van de voormalige stortplaats Coupépolder. Het richt zich op de kwaliteit van de opzet en de uitvoering van het beheer en de controles tijdens het gehele nazorgtraject, dat wil zeggen over de periode van 1993 tot heden

Door deze opdracht op deze wijze te aanvaarden kon bij voorbaat geen antwoord worden gegeven of de wijze waar op was gesaneerd wel de beste methode was. Immers de besluiten hierover waren van voor 1993.

 

Hieronder heb ik nog een voorbeeld van manipulatie van rapportages. Hier gaat het niet over de belemmeringen in de opdracht. Maar men heeft de gegevens zodanig aangepast dat bij voorbaat de conclusie vast staat.

Het betreft de notitie van Witteveen+Bos “Vermindering uitwisseling Aarkanaal-Zegerplas 2 maart 2023 (bijlage 1)

Belangrijk andere documenten zijn de Nazorgrapportage 2022 Coupépolder van Aveco de Bondt. 29-08-2023 ( bijlage 2) en de Memo van het hoogheemraadschap Rijnland: Invloed Coupépolder op de Zegerplas (bijlage 3 )

 

In 2008 heeft men, als blauwalg bestrijding, in de Zegerplas een beluchting aangelegd. Tot 2017 heeft die redelijk gefunctioneerd. In 2017 heeft men het deel van de ringdrainage dat boven de stroomgeul ligt, gestopt. Sindsdien zijn de problemen met blauwalg weer toegenomen. ( Bijlage 4)

Naar aanleiding van het verergerde blauwalg probleem in de Zegerplas heeft het hoogheemraadschap Rijnland gezocht naar methoden om het blauwalg probleem te verminderen.

Leidraad is de hierboven genoemde notitie van Witteveen +Bos.

De notitie van Witteveen+Bos ziet als oorzaak de fosforaanvoer van buiten de plas. Als oplossing van het probleem zien zij het isoleren van de Zegerplas. Daarbij komen ook nog een palenrif en schaikmatten.

Of de berekeningen en conclusies in die notitie nu wel of niet goed zijn uitgevoerd is niet belangrijk. Men is van de verkeerde feiten uitgegaan.

 

Punt 1

Informatie over de inlaat en uitlaat van het water vanuit de Coupépolder.

Hier is duidelijk sprake van bewust verkeerde voorstelling van zaken. Zo wordt het gemaal van de opvangput, waarin het water uit het heemgebied en de ringsloot van de Coupépolder op de Kromme Aar wordt geloosd, totaal gebagatelliseerd.

Leest u zelf maar wat het Witteveen + Bos hierover melden.

Pagina 4 van notitie Witteveen+Bos:

Kromme Aar Noordoostzijde

  • er liggen 5 inlaten die allemaal gebruikt worden, de automatische inlaat die aan de hand van een vlotter bestuurd wordt kan grote hoeveelheden inlaten maar is voor de werking van de plas niet van toepassing aangezien deze alleen de Coupé polder voedt; en we ervan uitgaan dat het grootste deel verdampt/infiltreert in de Coupépolder en niet via uitlaten de plas bereikt;

  •  

Volgens Witteveen+Bos zou het ingelaten water in de Coupépolder infiltreren en verdampen.

Realiteit is dat infiltratie van het water van de ringsloot uitgesloten is. Dit omdat de ringsloot in zijn geheel in de bentoniet ligt.

Pagina 25 van notitie Witteveen+Bos:

Afsluiten Kromme Aar aan noordoostzijde van de Zegerplas

Hierdoor blijft er stroming in de watergang tussen de Zegerplas en het gemaal en blijft het habitatgebied (750 m van de Kromme Aar na afsluiting nog aangrenzend aan de Zegerplas) in tact. Dit betekent dat er nog wel enkele inlaten in verbinding met de Zegerplas zullen blijven staan. Deze debieten zijn echter minimaal, waardoor er geen grote water fluxen in- en uit de plas zullen stromen. Ook de in- en uitlaat hoeveelheden van de Coupepolder worden als verwaarloosbaar in de waterbalans ingeschat vanwege infiltratie en verdamping in de polder.

 

Pagina 8 van Nazorgrapportage 2022 Coupépolder van Aveco de Bondt.

Aan de Heemgebiedzijde en aan de Kromme Aarzijde van de stort kan het afstromende water direct in het

Heemgebied en de Kromme Aar stromen. Aan de Aarkanaalzijde en langs de Burg. Bruins Slotsingel is een

ringsloot in het talud aangebracht. Deze waterloop kan onder vrij verval uitmonden in het Heemgebied. De

ringsloot voorziet tevens in de afwatering van de Westkanaalweg en de Burg. Bruins Slotsingel.

Voor het Heemgebied is sprake van een wateroverschot. Dit wordt veroorzaakt door kwel vanuit de Kromme Aar

en neerslag. Om te voorkomen dat het Heemgebied overloopt wordt het water via een overstort verzameld in

het gemaal oppervlaktewater en geloosd op de Kromme Aar.

 

Het regenwater dat van de Coupépolder afvloeit gaat naar de overstort in het heemgebied.

Vanaf 2001 is de debietmeter van het oppervlaktegemaal dat het water vanuit het heemgebied in de Kromme Aar loost kapot.

Dat het hier toch om essentiële hoeveelheden gaat is terug te vinden in de jaarverslagen van de Coupépolder 1998 - 63.236 m³, 1999 - 52.076 m³ en 2000 – 51.489 m³. Bij deze m³ komt ook nog een onbekende hoeveelheid m³ uit de in 2011 aangelegde drainage van de afdeklaag.

 

Punt 2

Verontreinigd water

Het gaat hierbij niet om zomaar opgevangen regenwater maar om water van dubieuze kwaliteit.

De voorgeschreven dikte van de afdeklaag op het grasgedeelte is 50 cm. Bij de beplante delen een meter. De drainage is vanwege het verticuleren op 60 cm diepte aangelegd. Het vlakke stuk waar de drainage ligt is niet een complete bolling. Door inklinking zijn delen midden op de belt lager dan het terreingedeelte grenzend aan de zijkanten. Vanuit het midden moet men op veel stukken door een hoger liggend terreingedeelte naar de ringsloten. Hierdoor ligt op tal van plaatsen de drainage door het stortgedeelte.

Dan de kwaliteit van de afdeklaag zelf. Veel van de grond die op de Coupépolder ligt is afkomstig van bodemsanering Leerhoeve-Lam. Klasse Industrie.

 

Pagina 8 van Nazorgrapportage 2022 Coupépolder van Aveco de Bondt. DD 29-08-2023

Sinds 2011 zijn door de golfclub Zeegersloot verschillende drainages in de afdeklaag aangelegd om wateroverlast

te voorkomen. Deze drainages wateren af in de ringsloten. Met de drainages wordt een deel van het

hemelwater afgevangen zodat het saldo infiltrerend hemelwater afneemt. Onderhoud en controle aan deze

drainages vallen niet onder de nazorgwerkzaamheden en worden door de golfclub uitgevoerd. Wel is

geconstateerd dat door de drainages veel zwevende delen in de ringsloten komen. Bij hevige neerslag is het

water in de ringsloten hierdoor troebel.

 

Punt 3

Op Afbeelding 2,3 pagina 4 van de notitie Witteveen+Bos wordt de Coupépolder omschreven:

Coupépolder, betreft met klei afgedekte vuilstortplaats, sterk verontreinigde bodem.

Grondwater wordt afgevangen en naar RWZI gepompt.

Klei,

Klei heeft een lutumgehalte van meer dan 25%. Daardoor is kleilaag redelijk water- en gas dicht.

Er ligt echter op de Coupépolder geen klei. De afdeklaag op de Coupépolder matig lichte zavel van een gemiddeld lutumgehalte van 17 a 18 %. StaB-verslag 2001 Dat is ook gelijk het grootste probleem van de Coupépolder. Het door regen instromende water komt er aan de onderkant vervuild weer uit. Aan de zijkanten van de stort werd dat water deels door een ringdrainage opgevangen en naar het RWZI afgepompt. Sinds 2017 gaat alleen het water uit de ring drainage langs de Aarkanaal naar de RWZI. En sinds februari 2023 wordt die ook niet meer afgepompt.

De ondergrond van de Coupépolder bestaat uit een kleilaag. In die kleilaag ligt een 10 meter dikke oude stroomgeul van de Kromme Aar. Het door regen ingestroomde water wordt niet zoals de notitie beweerd opgevangen en naar de RWZI gepompt. Het overgrote deel van dat verontreinigde water gaat via de stroomgeul naar de Zegerplas en het diepe grondwater. Slechts een deel van dat water werd in de ringdrainage opgevangen.

Tot 2017 ging het om het totale water uit de ringdrainage naar de RWZI. Daarna alleen nog om het water uit de ringdrainage langs het Aarkanaal. En sinds februari 2023 gaat er niets meer naar de RWZI

Het is onbetwist dat zo minimaal 50 tot 60.000 m³ verontreinigd water vanuit de ringsloot van de Coupépolder de Zegerplas in wordt gepompt. In welke hoeveelheden de verontreinigen vanuit de het ondiepe grondwater de Zegerplas instromen weten we niet. Volgens gegevens uit 1989 was er sprake van een duidelijke verontreiniging. Hoeverre de in 1992 aangelegde ringdrainage ervoor heeft gezorgd dat die vuilstroom stopte is onbekend. In 2017 is de ringdrainage juist aan de zijde waaronder de geulafzetting stopgezet. Het is daardoor aannemelijk dat de stroom met verontreiniging richting Zegerplas is vergroot of geactiveerd. Nog opvallender is het dat in de notitie van Witteveen+Bos de memo van het hoogheemraadschap Rijnland over de invloed van de Coupépolder op de Zegerplas van 02-12-2021 zelfs niet wordt genoemd.

 

Hoe de onjuiste informatie in de notitie van Witteveen+Bos is tot stand gekomen is onduidelijk. Hadden zij de opdracht om een van tevoren ingevulde conclusie de feiten aan te passen? Of zijn hun de verkeerde gegevens aangereikt?

Deze gang van zaken is ons niet vreemd. Alles wat zou aantonen dat de Coupépolder in feite niet gesaneerd is, is taboe. Het enige verschil is dat het nu duidelijk is aan te tonen dat deze notitie van Witteveen+Bos niet deugd.

 

Naast die manipulatie van rapporten. Heeft men alles afgeplakt. Informatie is moeilijk te krijgen .Het ergste is dat de gemeenteraad zich monddood heeft laten maken.

Er is een speciale besloten commissie voor de Coupépolder en het NAF-terrein. Door de beslotenheid van die commissie kunnen de commissieleden zich niet openlijk uiten. Ook kunnen ze zich, door de beslotenheid geen derden om advies vragen.

 

Oorzaak

Dit is het gevolg van “ons kent ons”gedrag, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek tussen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de golfclub Zeegersloot.

Er is altijd een ongezonde verwevenheid tussen de gemeente en de golfclub geweest.

De golfclub heeft het terrein waaronder de Coupépolder als golfbaan in gebruik. De afspraak is dat de golfclub de overwinst aan de gemeente zou afdragen.( bijlage5 )

Dit is nooit gebeurd. In 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat het college zorg moet dragen voor een juiste afdracht van die gelden. (bijlage 6)

Als eerste daad bij haar aantreden, in 2014, als burgemeester heeft mevrouw Spies die motie in de prullenbak doen belanden. Pas na een aantal schriftelijk vragen, kwam hier helderheid over en bleek dat de zaak tot 2021 is opgeschoven. (bijlage 7,8 en 9) Als argument werd opgevoerd dat de golfclub niet wou meewerken. Laatste nieuws hierover is een memo naar de raad 10 december 2021 dat een advies, uitkomst verwacht eind januari begin februari 2022. (Bijlage 10)

Andere zaken werden niet uitgesteld. Zo kwam er, op rekening van de gemeente, een nieuwe brug om vanuit het clubgebouw op de Coupépolder te komen. Ook de andere zaken zoals onderhoud sloten, fietspaden en veiligheidshekken zijn voor rekening van de gemeente.

De gemeente staat zelfs toe dat dat golfkarretjes via de openbare weg van de een naar de andere locatie rijden. Daarbij gaan zij door een fietstunneltje waarin op dat moment geen ruimte meer is voor de, om de haakse bocht tegemoetkomende, fietsers. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Als reactie hierop wordt een, verder overbodige miljoenen kostende fietsbrug, over het Aarkanaal gebouwd.

Ook ongezond is de samenwerking tussen de gemeente en de huidige voorzitter van de golfclub de heer Jaap Molenaar. Men zou verwachten dat extern vertrouwenspersoon niet past bij de het voorzitterschap van een club op zijn zachtst gezegd omstreden is. Pas toen er in 2020 in de gemeenteraad hier vragen over werden gesteld, moest de heer Molenaar als vertrouwenspersoon terugtreden.

 

 

Corruptie is van alle tijden. Het irriteert, maar wij zouden ons er niet zo druk over maken als het niet ten koste van het milieu zou gaan. Voor de golfclub is de Coupépolder belangrijk. Hierdoor kunnen ze hun 18 holes status behouden.

Om die huidige status quo te behouden worden en werden rapportages aangestuurd. Maakt niet uit wat het kost de gemeenschap betaald.

 

Hoogachtend,

Secretaris Stichting Waakhond

H.Gerritsma

 

 

Bijlage 1 Witteveen Bos 7650793 1679561157722 127701 23 003 785 Tcn Final 02 Vermindering Uitwissel Erplas 6 5
PDF – 9,0 MB 55 downloads
Nazorgstatusrapportage Coupepolder 2022
PDF – 3,5 MB 96 downloads
Bijlage 3 HHR Memo Invloed Coupepolder Op Zegerplas 21 085122 1 18 1
PDF – 237,0 KB 52 downloads
Bijlage 4 Bemonstering Zwemwater Zegerplas 2016 2022 6
Tekstbestand – 39,8 KB 52 downloads
Bijlage 5 1986 04 24 Beheerovk Golfclub Gemeente 1
PDF – 948,8 KB 49 downloads
Bijlage 6 Motie 2013 38255 Van 11 Juli 2013 1
PDF – 80,3 KB 57 downloads
Bijlage 7 Besluit 2 Nov 2015
PDF – 37,7 KB 52 downloads
Bijlage 8 Uitgaand Poststuk 2015 47058 Herziening Beheerovereenkomst Openbare Golfbanen In Alphen Aan Den Rijn
PDF – 20,5 KB 55 downloads
Bijlage 9 Stichting Golfclub 05 02 2020
PDF – 150,0 KB 64 downloads
Bijlage 10 Memo Raad Golfcourse Zeegersloot 10 Dec 2021
PDF – 52,8 KB 56 downloads