Bemonstering Zwemwater Zegerplas 2016 2022
Tekstbestand – 39,8 KB 164 downloads
Zegerplas Speelvijver Bemonsteringen 2022 2023
Tekstbestand – 14,8 KB 85 downloads
Zegerplas Zuidoever Bemonsteringen 2022 2023
Tekstbestand – 13,9 KB 75 downloads
22 05 2023 17 07 Monitoringsgegevens Zegerplas 2
Tekstbestand – 12,8 KB 77 downloads
Bemonstering Zegerplas Juli 2023
Tekstbestand – 11,7 KB 75 downloads
14 07 2023 28 08 2023 Monitoringsgegevens Zegerplas 4
Tekstbestand – 11,7 KB 88 downloads
202309 Monitoringsgegevens Zegerplas September 2023
Tekstbestand – 11,7 KB 102 downloads

Blauwalg en de Coupépolder.                                                                                                                   

De ringdrainage was oorspronkelijk aangelegd om ervoor te zorgen dat het water uit de belt niet naar de zijkant kon uitstromen. Door een water en gasdichte bovenafdekking zou er ook geen regenwater bijkomen. Nadat al het water uit de Coupépolder zou zijn afgevoerd had die drainage geen dienst meer en zou die overbodig worden. De zijkanten zijn met bentoniet  afgedekt. Echter een bovenafdekking is er nooit gekomen. Nu heeft die drainage wel degelijk  dienst  De drainage zorgt ervoor dat de horizontale stroming vanuit de Coupépolder voor een deel wordt opgevangen. Ook een klein deel van de verticale stroming wordt door de ringdrainage tenietgedaan. Maar het belangrijkst is dat die ringdrainage de druk op het bentoniet van de zijkanten  afhaalt. Vooral aan de zuidkant langs het Aarkanaal. Daar rust de Coupépolder namelijk op een kleiplaat. Het water kan niet het grondwater in en zonder drainage zal het water zich achter het  bentoniet ophogen. Op een gegeven moment wordt dan de druk te groot en zal het bentoniet als een rijpe zweer openbarsten.
Aan de noord- en westzijde is men op 8 juni 2017 met bemalen van de ringdrainage gestopt. Onder dit gedeelte van de Coupépolder zit onder het stortmateriaal geen 10 meter dikke kleilaag maar veen en zandlagen in de oude bedding van de Kromme Aar. Hier is de druk op het bentoniet veel kleiner omdat het hier via de oude onderwaterbodems van de Kromme Aar horizontaal kan afstromen.

Onderstaand figuur  geeft de geulafzetting aan van de Kromme Aar in de 10 meter dikke kleilaag

Het is niet bekend of die oude Kromme Aar bedding geheel door de 10 meter dikke kleilaag heen is gegaan.

Uit boringen in 1995 bleek dat hier en daar het onderste deel van de kleilaag nog intact was. Het grondwater in het zandpakket onder de 10 meter dikke kleilaag gaat van west naar oost. Dit in tegenstelling met het grondwater in de geulafzetting. Het grondwater in de geulafzetting zit als het ware gevangen tussen de muren van het omliggende kleipakket. In oostelijke richting is door de druk van de bovenliggende heuvel de weg geblokkeerd. Voor een deel gaat het grondwater verticaal naar het  onderliggende zandpakket maar het grootste deel zal nu het niet meer door de ringdrainage wordt opgevangen de weg van de minste weerstand volgen en horizontaal naar de Zegerplas afvloeien.

Zelfs het begeleidende ingenieursbureau Wareco kan er niet omheen;                                                                                                                In het rapport; Evaluatie mogelijkheden vermindering onttrekking ringdrainage 03-05-2019 blz 22

Grondwater in de stort

De grondwaterstanden en stijghoogten zijn gemeten in het stortmateriaal en onder de

onderafdichting van de stortlocatie (natuurlijke verticale afscheiding, gevormd door de

voormalige deklaag, formatie van Westland). In het hoger gelegen noordoostelijke deel

zijn de grondwaterstanden structureel hoger dan in het zuidwestelijk gelegen lagere deel.

Langs de ringdrainage zijn de grondwaterstanden nog lager. Hieruit wordt geconcludeerd

dat het grondwater in het stortmateriaal globaal van het hoger gelegen noordoostelijke

deel van de locatie horizontaal afstroomt naar het lager gelegen zuidwestelijke deel en

vanuit de stort naar omliggende ringdrainage en oppervlaktewater.

Duidelijke taal, maar één conclusie mogelijk: “Als je stopt met de ringdrainage zal er nog meer grondwater vanuit de stort in het oppervlaktewater terecht komen.”

Eigenlijk hebben we daar geen rapport voor nodig. Water gaat van hoog naar laag en zoekt de weg van de minste weerstand, dat weten we allemaal. Hebben we geen 555 pagina's dik rapport voor nodig.                                                                                               De ringdrainage is nu 30 jaar oud en al lang over zijn houdbaarheidsdatum heen. Natuurlijk ga je als overheid niet toegeven dat je al vanaf 2000 verkeerd bezig bent. Met dikke rapporten ga je dit probleem proberen te ontkennen en dan maar hopen dat het vanzelf overgaat.

Door een waterdichte afdeklaag had die ringdrainage allang overbodig geweest. Maar daar was geen ruimte voor. Niet vanwege de kosten. Al die kosten van de circa 200 rapporten om maar te bewijzen dat die afdekking niet nodig is, bedragen een veelvoud aan kosten van die afdekking. De werkelijke reden is het bestuur van de Golfclub Zeegersloot. Dit bestuur heeft zich boven de wet gesteld en de politiek in hun zak.                                                                                                                                                    De golfclub weigert niet alleen de jaarlijkse afdracht van € 250.000 aan de Gemeente te betalen maar, dankzij hun connecties en politieke vrienden heeft men tot nu toe bepaald dat en hoe de Coupépolder slechts gedeeltelijk werd gesaneerd. Hun standpunt is; Van onze grasmat blijf je af!

Opmerkelijk is ook de houding van het onderzoeksbureau Wareco. In hun rapportages is niets te lezen over het feit dat de dertigjarige ringdrainage aan het eind van zijn levensduur is. Zij gebruiken kostenbesparing van het oppompen als argument. De enige opmerking over de levensduur van de drainage staat in de afwegingsnotitie nazorg van Wareco blz 10

“Ongeveer 65% van de kosten voor de uitvoering van de reguliere nazorg, periodieke

vervangingen van onderdelen en lozing zijn toe te schrijven aan het systeemonderdeel

ringdrainage. Dit systeemonderdeel is als eerst toe aan volledige vervanging (naar verwachting

binnen een periode van 50 jaar).”

 

Wat zeggen onafhankelijke bronnen,

Voor bodemsanering volgens factsheet https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/f...

“Indien drains worden aangebracht binnen het verontreinigde gebied wordt een levensduur van 10 à 15 jaar reëel geacht. Bij aanwezigheid van puur product drijflaag (minerale olie) zal de levensduur maximaal circa 5 jaar bedragen.”

 

Voor niet vervuilde grond; Adviesnota Grondwater Pdf Rijnland Mei 2011 Blz 28

“De levensduur van drainage is relatief beperkt. In theorie worden levensduren van circa 30 jaar gemeld,

in de praktijk blijkt de levensduur van bijvoorbeeld een PVC-ribbeldrain gemiddeld niet langer

dan 15 jaar. Drainage is ook een relatief kwetsbaar systeem, waarbij de levensduur sterk afhankelijk is

van het beheer en onderhoud, eventuele zettingen en het grondgebruik.”

 

Blauwalg

Er zijn wat problemen met blauwalgen in de Zegerplas. Het probleem leek opgelost. De riooloverstort was verwijderd en door beluchting waren er al een aantal jaren geen problemen. Nu is er overlast door de Bentische Blauwalg.

Allereerst zal ik uitleggen wat blauwalgen precies zijn. Het zijn geen algen maar bacteriën met fotosynthese. Bentische blauwalgen zijn geen ander soort maar Bentisch geeft alleen de plaats aan waar die blauwalg zich bevindt. Beneden of diep.

Het uiteinde van de geulafzettingen van onder de Coupépolder bevindt zich in de Zegerplas. Volgens de duikers is het een canyonwand. Deze wand ligt voor het Chinese restaurant en wordt daarom door de duikers de Chinese muur genoemd. Op foto's die men heeft gemaakt zijn duidelijk de verschillende klei-, veen- en zandlagen te zien. Wat hen opviel was dat er veel leven op die muur aanwezig is. Veel leven betekend veel voeding. En veel voeding betekend blauwalg. Dat er misschien ook wat gif meekomt is voor die beestjes geen bezwaar, oorspronkelijk komen ze uit de giftige oersoep. 

Hieronder een lijst met waarschuwingen, spreekt voor zich.                                           

 

Zuidoever                                                                                      Speelvijver
06-08-2018 Negatief advies blauwalg
13-08-2018 Waarschuwing blauwalg                             17-09-2018 Normoverschrijding
                                                                                                         29-05-2019 waarschuwing Blauwalg

                                                                                                          03-06-2019 waarschuwing Blauwalg

03-08-2020 Waarschuwing Blauwalg
                                                                                                          12-08-2020 Waarschuwing Blauwalg
01-06-2021 Waarschuwing blauwalg                             01-06-2021 Verbod Blauwalg
                                                                                                          07-06-2021 Waarschuwing Blauwalg
                                                                                                          09-05-2022 Waarschuwing Blauwalg
                                                                                                         23-05-2022 Waarschuwing Blauwalg
                                                                                                         02-06-2022 Visueel controle ODMH Blauwalg

                                                                                                          15-08-2022 Waarschuwing Blauwalg

                                                                                                         22-08-2022 Waarschuwing Blauwalg
29-08-2022 Ontraden Blauwalg                                      29-08-2022 Waarschuwing Blauwalg

 

 

Wat te doen.

Volgens Wareco kost het vervangen van de ringdrainage ruim 4 miljoen. De afdeklaag vervangen kost volgens Wareco 12 miljoen. Bij uitvoering zal wel blijken dat ze daar flink naast zitten. De ringdrainage zal veel duurder uitvallen terwijl het afdekken kostenneutraal kan worden gerealiseerd. Voor het afdekken moet eerst het lage deel van de Coupépolder worden geëgaliseerd. Hierbij kan men bijvoorbeeld dat granuliet gebruiken dat nu met toestemming van Rijkswaterstaat in de diepe zandwinplassen in Alphen Gelderland wordt gestort.

Een win win situatie voor beide Alphens. Het granuliet komt niet meer in het milieu en voor Alphen aan den Rijn betekent het een eind aan de jaarlijks terugkerende kostenpost plus een blauwalg vrije Zegerplas.

 

Totale kosten

0,00

Alle rapporten, notities en foto's van de Chinese muur kunt u  hieronder inzien.

 

 

 

Rapportages Wareco

DEFINITIEF Plan van aanpak voor een proef: beëindigen van de bemaling van de
ringdrainage in de Coupépolder te Alpen aan den Rijn, rapportnummer
BC85G,NOT20170330, Wareco, 30-03-2017

2017111796 1
PDF – 5,0 MB 482 downloads

Tussentijds rapport proef voor het beëindigen van de bemaling van de ringdrainage
Coupépolder, rapportnummer BC85G NOT20171109, Wareco, 15-11-2017

2018141729
PDF – 3,9 MB 490 downloads

Nazorgstatusrapportage Coupépolder Alphen aan den Rijn; ZH048400007 (2017),
rapportnummer BC85 RAP20180221, Wareco, 21-02-2018

2018150635 4
PDF – 18,4 MB 546 downloads

Rapport evaluatie mogelijkheden verminderen onttrekking ringdrain, rapportnummer
BC85G RAP20181010, Wareco, 12-10-2018

2018264356 4
PDF – 37,9 MB 549 downloads
Jaarrapportage 2015 Definitief 1
PDF – 14,9 MB 336 downloads

Nazorgstatusrapportage 2018, rapportnummer BC85 RAP20190218, Wareco, 22-02-2019

2019407479 3
PDF – 5,5 MB 450 downloads

Rapport scenariostudie opbarsten zand-bentonietlaag, rapportnummer BC85I
RAP20190501, Wareco, 03-05-2019

Studie Openbarsten Zand Betonietlaag 2019
PDF – 6,8 MB 484 downloads

Nazorgstatusrapportage 2019, rapportnummer BC85RAP20200227, Wareco, 06-03-
2020

2020082392 2
PDF – 35,8 MB 516 downloads

Toelichting uitstroming grondwater in oppervlaktewater en voorstel signaalwaarden,
rapportnummer BC85J M AK 0136, Wareco, 30-06-2020

2021092057 4
PDF – 2,1 MB 479 downloads
Nazorgstatusrapportage Coupepolder Alphen Aan Den Rijn 2020 Coupepolder Alpen
PDF – 15,6 MB 491 downloads
Concept Afwegingsnotitie Nazorg Coupepolder Alphen
PDF – 10,4 MB 500 downloads
Concept Nazorgplan Coupepolder Alphen Ad Rijn
PDF – 17,4 MB 504 downloads

Levensduur drainage volgens deskundigen

Factsheet Geohydrologische Isolatie Met Horizontale Drains Bodemrichtlijn
PDF – 56,6 KB 457 downloads
Adviesnota Grondwater Pdf Rijnland Mei 2011
PDF – 1,8 MB 475 downloads

Blauwalg

Phormidium In Een Geisoleerde Zwemplas In Het Beh Hydrotheek Stowa 222851
PDF – 194,8 KB 466 downloads
Nader Onderzoek Zwemwateren Twente Ter Bestrijdin Hydrotheek Stowa 169644
PDF – 5,4 MB 479 downloads

Onderwaterpark Zegerplas

Met onderwaterfoto's van de Zegerplas

Onderwater Natuurpark Zegersloot
PDF – 3,7 MB 492 downloads
Duiken In De Zegerplas
PDF – 992,2 KB 471 downloads